مدیر امور مالی

 

 

 

 

 

 

 

آقای حسین کمانکش

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری