مدیر اداره پشتیبانی ورفاهی

 

آقای عبدالخالق رنجبری

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

سوابق اجرائی : کارشناس بودجه و تشکیلات شبکه به مدت 25 سال