مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

 

 

 آقای مجید سعیدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

سوابق اجرائی : رئیس امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین

مدیر بیمارستان امام خمینی شهرستان خمین