نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخذ مجوز ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل

اخذ مجوز ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل

اخذ مجوز ادامه تحصیل از سامانه مهندسی مشاغل

با توجه به الزام رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل، کلیه همکاران دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند قبل از هر اقدامی جهت ادامه تحصیل، در سامانه مجوز ادامه تحصیل مهندسی مشاغل مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری ثبت درخواست نموده و از دارا بودن شرایط احراز اطمینان حاصل نمایند

https://structure.behdasht.gov.ir/WebGRD/GRD/