نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استفاده همکاران از هتل فردوس مشهد و هتل آپارتمان چابکسر

استفاده همکاران از هتل فردوس مشهد و هتل آپارتمان چابکسر

استفاده همکاران از هتل فردوس مشهد و هتل آپارتمان چابکسر

احتراما با توجه به هماهنگی به عمل آمده با مدیر محترم پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اراک در خصوص استفاده همکاران این دانشکده از امکانات رفاهی آن دانشکده در مشهد و چابکسر در 6 ماهه دوم سالجاری خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی به کلیه همکاران دستور فرمایید درخواست همکاران متقاضی را همراه با کد ملی و شماره تلفن همراه ارسال نمایند جهت آگاهی از شرایط استفاده از امکانات مذکور با تلفن شماره 46229288 اداره پشتیبانی و رفاهی دانشکده تماس حاصل فرمایند.