الزام رعایت شرایط احراز شغل مورد تصدی جهت ادامه تحصیل

الزام رعایت شرایط احراز شغل مورد تصدی جهت ادامه تحصیل

الزام رعایت شرایط احراز شغل مورد تصدی جهت ادامه تحصیل

 

با توجه به لزوم رعایت شرایط احراز مشاغل جهت ادامه تحصیل، کلیه پرسنل ستاد وزارت قبل از هرگونه اقدام برای ادامه تحصیل؛ استعلام لازم جهت شرایط احراز شغل مورد تصدی را از مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری معاونت توسعه اخذ نمایند.

آدرس کوتاه :