نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشهای تمدید قرارداد کار معین

 اموزشهای تمدید قرارداد کار معین

 

تعریف :به آموزشهایی اطلاق می گردد که به منظور ایجاد توانایی های شغلی (دانش،مهارت ونگرش)مورد نیاز برای کارمندان قرارداد کار معین طراحی واجرا می گردد .تمدید قرارداد این گونه کارکنان منوط به طی این اموزشهاست

-هدف:ایجاد دانش،مهارت ونگرش شغلی در کارمندان قرارداد کار معین

-محتوای دوره :دانش ومهارت مورد نیاز شغل

-مسئول نیاز سنجی و طراحی دوره :دستگاههای اجرایی بر اساس شرح وظایف مشاغل و توانمندی مورد نیاز کارمندان قراردادکارمعین

-زمان برگزاری دوره :حین خدمت کارمندان

-شرکت در دوره :شرکت کلیه کارمندان قرارداد معین کار در این اموزش ها الزامی است.

-مجری دوره :دستگاههای اجرایی و مراکز و موسسات اموزشی مورد تایید معاونت توسعه مدیریت -روش اجرای دوره :حضوری یا غیر حضوری بر مبنای ماهیت دوره واهداف اموزشی

-مدت ساعت دوره : بر اساس سر فصلهای آموزشی در زمان طراحی تعیین خواهد شد .

-ملاک موفقیت در دوره :کسب حد نصاب نمره (60/0)از آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید .

-ارزشیابی دوره های آموزشی :(ارزشیابی از فراگیر،ارزشیابی از مدرسین،ارزشیابی مدیریت اجرایی،بررسی اثر بخشی دوره های اموزشی و غیره )بر عهده دستگاه اجرایی می باشد .

-نظارت بر حسن اجرای دوره با معاونت توسعه مدیریت می باشد.