نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشهای کوتاه مدت خارج از کشور

آموزشهای کوتاه مدت خارج از کشور

 

تعریف،هدف،نحوه نیاز سنجی و دیگر اطلاعات مربوط به آموزشهای کوتاه مدت خارج از کشور بر اساس دستورالعمل ماده 6 آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود