انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی خمین

انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی خمین

انتصاب سرپرست معاونت توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی خمین

دکتر مجتبی دیده دار رئیس دانشکده علوم پزشکی خمین در حکمی آقای دکتر مهدی صفرآبادی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت،منابع وبرنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی خمین منصوب کرد .

جناب آقای دکترمهدی صفر آبادی احتراما نظر به تعهد ،تخصص و شایستگی جنابعالی ،به این وسیله به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی خمین منصوب می شوید .

انتظار می رود در راستای تحقق برنامه ها و اهداف دانشکده با بهره گیری از ابزارهای نوین مدیریتی و جلب مشارکت کلیه مدیران و کارکنان خدوم آن معاونت در انجام اقدامات ذیل اهتمام ورزید:

1- برنامه ریزی ،اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری ،مالی و عمرانی دانشکده ،مطابق بامصوبات ،مقررات و آئین نامه های مربوطه

2-رسیدگی به اهداف اجرایی دانشکده و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کار

3-نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفضیلی مصوب هیات امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشکده و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امناء

4-بررسی وضعیت موجود دانشکده از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب

5-اهتمام به برگزاری دوره های توانمند سازی کارکنان

6-ایجاد زیر ساختهای لازم و توسعه فرهنگ سازمانی در خصوص استقرار نظام پرداخت عملکردی

7-استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف ،ضمنا اختیارات اینجانب طبق ماده 44 آئین نامه مالی و مالیاتی دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی به شما واگذار می گردد.

توفیق روز افزون شما را در پیشبرد اهداف دانشکده و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم .

آدرس کوتاه :