برگزاری آزمون الکترونیکی "رانندگی تدافعی"

برگزاری آزمون الکترونیکی "رانندگی تدافعی"

برگزاری آزمون الکترونیکی

 برگزاری دوره آموزشی "رانندگی تدافعی"

از مجموعه دوره های شغلی به مدت 4ساعت

جهت گروه هدف : کارشناس و کاردان فوریتهای پزشکی -کارشناس پرستار شاغل در پایگاههای اورزانس 115

 مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد.

1- منبع آزمون تحت عنوان " رانندگی تدافعی "به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون دو شنبه 1400/06/29 می باشد.

3- بازه زمانی آزمون 13:30 الی 23 می باشد.

4- تعداد سوالات 20سوال و حداکثر زمان پاسخگویی20دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chromویا fairfoxاستفاده شود.

6- آدرس سامانه آموزش10.45.49.163 می باشد.

7- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد وگذرواژه هر آنچه به عنوان رمز انتخاب گردیده است ،می باشدو در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد.

آدرس کوتاه :