برگزاری جلسه بررسی مشکلات پسماندهای عفونی بیمارستان

برگزاری جلسه بررسی مشکلات پسماندهای عفونی بیمارستان

برگزاری جلسه بررسی مشکلات پسماندهای عفونی بیمارستان

به منظور بررسی مشکلات ناشی از پسماندهای عفونی بیمارستان جلسه ای در معاونت توسعه در روز یکشنبه مورخ 99/12/10 با حضور معاونت محترم توسعه وجمعی از مدیران برگزار گردید.

آدرس کوتاه :