برگزاری جلسه تامین نیروی انسانی

برگزاری جلسه تامین نیروی انسانی

برگزاری جلسه تامین نیروی انسانی

جلسه تامین نیروی انسانی روز یکشنبه  مورخ 99/09/02 باحضور معاونت توسعه ، رییس حراست ،رئیس بیمارستان ،و جمعی از مدیران دانشکده در دفتر معاونت توسعه به منظور بررسی وضعیت نیروی انسانی تشکیل گردید.

آدرس کوتاه :