نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی حضوری ویژه مدیران(حفاظت گفتار و مقابله با جاسوسی تلفنی )

برگزاری دوره آموزشی حضوری ویژه مدیران(حفاظت گفتار و مقابله با جاسوسی تلفنی )

برگزاری دوره آموزشی حضوری ویژه مدیران(حفاظت گفتار و مقابله با جاسوسی تلفنی )

دوره آموزشی با عنوان " حفاظت گفتار و مقابله با جاسوسی تلفنی " از سری دوره های بهبود مدیریت و قابل احتساب در شناسنامه آموزشی به میزان 6 ساعت روز شنبه مورخ 1398/6/9 با گروه هدف کلیه مدیران میانی - مدیران پایه - مدیران ارشد -مسئولین بخش ها -رئیس گروه ها - سوپروایزرین و متصدیان مرکز تلفن و کارکنان اداره حراست از ساعت9 الی 12 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار می گردد. حضور کلیه مدیران در دوره فوق الزامی می باشد.