نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی "مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی "

برگزاری دوره آموزشی "مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی "

برگزاری دوره آموزشی

 برگزاری دوره آموزشی "مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی "به میزان 6ساعت

جهت گروه هدف : پزشکان - کارشناسان تاسیسات - کارشناس و کاردان بهداشت محیط - کارشناس و کاردان مامائی - پرستار- بهیار- نیروهای شاغل در بخش خدمات

 مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد.

1- منبع آزمون تحت عنوان " مدیریت اجرائی پسماندهای پزشکی در بیمارستانها و مراکزبهداشتی و درمانی "به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون یک شنبه  99/12/03 می باشد.

3- بازه زمانی آزمون 13 الی 23 می باشد.

4- تعداد سوالات 20سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 30دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chromویا fairfoxاستفاده شود.

6- آدرس سامانه آموزش10.45.49.163 می باشد.

7- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد وگذرواژه هر آنچه به عنوان رمز انتخاب گردیده است ،می باشدو در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد.