برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکرد

برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکرد

برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکرد

 دوره آموزشی مدیریت عملکرد با سرفصل های ارزیابی عملکرد -برنامه ریزی -هدایت و مربیگری- ارائه بازخورد و خطاهای ارزشیابی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن اجتماعات مرکز بهداشت با حضور" دکتر راهبر " عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با گروه هدف : کلیه مدیران ستادی دانشکده (اداری و مالی ) و مسئولین محترم مراکز بهداشتی و درمانی (شهری و روستائی ) - مدیران اداری و مالی بیمارستان امام خمینی - سوپروایزرین - مسئولین بخش ها و روسای ادارات برگزار گردید.

آدرس کوتاه :