برگزاری دوره آموزشی مورخ 97/08/02

برگزاری دوره آموزشی مورخ 97/08/02

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سامانه نظام پیشنهادات و ثبت تجارب
برگزاری دوره آموزشی مورخ 97/08/02

دوره آموزشی آشنایی با سامانه نظام پیشنهادات وثبت تجارب از سری دوره های شغلی توسط گروه توسعه وتحول اداری مورخ 97/08/02در معاونت بهداشت برگزار گردید