برگزاری دوره آموزشی "پیشگیری ،درمان و مراقبت گزش جانوران زهر آگین "

برگزاری دوره آموزشی "پیشگیری ،درمان و مراقبت گزش جانوران زهر آگین "

برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی "پیشگیری ،درمان و مراقبت گزش جانوران زهر آگین "به میزان 6ساعت جهت گروه هدف : پزشکا - کارشناس و کاردان بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای ،بهداشت خانواده ،بهداشت عمومی  - کارشناس و کاردان مامائی شاغل در معاونت بهداشتی  - پرستار- بهیار- بهورز  ،لذا مراتب و شرایط شرکت در آزمون به افراد ذینفع اطلاع رسانی می گردد.

1- منبع آزمون تحت عنوان " پیشگیری ،درمان و مراقبت گزش جانوران زهر آگین "به منظور مطالعه در سامانه آموزش ضمن خدمت بارگذاری گردیده است.

2- تاریخ برگزاری آزمون سه شنبه 99/12/05 می باشد.

3- بازه زمانی آزمون 13 الی 23 می باشد.

4- تعداد سوالات 20سوال و حداکثر زمان پاسخگویی 30دقیقه می باشد.

5- جهت شرکت در آزمون تاکیدا از مرورگر chromویا fairfoxاستفاده شود.

6- آدرس سامانه آموزش10.45.49.163 می باشد.

7- جهت ورود به برنامه آزمون شناسه کاربری شماره ملی فرد وگذرواژه هر آنچه به عنوان رمز انتخاب گردیده است ،می باشدو در غیر اینصورت از شماره ملی استفاده گردد.

آدرس کوتاه :