برگزاری سومین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

برگزاری سومین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

برگزاری سومین کارگروه مهندسی مشاغل در قطب شش کشور

کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش، با حضور معاون و ریاست محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی البرز با همراهی مدیران توسعه و همکاران قطب مذکور، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی البرز روز دوشنبه 98/6/11 تشکیل گردید.

آدرس کوتاه :