برگزاری ششمین کارگروه تخصصی مهندسی مشاغل قطب شش کشور

برگزاری ششمین کارگروه تخصصی مهندسی مشاغل قطب شش کشور

برگزاری ششمین کارگروه تخصصی مهندسی مشاغل قطب شش کشور

ششمین جلسه کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه با حضور مدیران و کارشناسان محترم قطب، روز یکشنبه مورخ 98/9/10 برگزار گردید.

آدرس کوتاه :