برگزاری هشتمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور

برگزاری هشتمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور

برگزاری هشتمین کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش کشور

هشتمین جلسه کارگروه کلان منطقه قطب شش با موضوع بررسی شرح وظایف پستهای معاونت دانشجویی و فرهنگی با حضور مدیران و کارشناسان محترم قطب دانشگاههای (زنجان، اراک، قزوین، البرز، قم، ساوه و خمین) در تاریخ 98/10/30 برگزار گردید.

آدرس کوتاه :