برگزاری وبینار آموزشی (برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در حوادث و فوریتها)

برگزاری وبینار آموزشی (برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در حوادث و فوریتها)

برگزاری وبینار آموزشی (برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در حوادث و فوریتها)

برگزاری وبینار آموزشی (برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در حوادث و فوریتها EOP)

- به مدت 4 ساعت

- جهت گروه هدف :مدیران بحران در بیمارستان و ستاد - کارشناس و کاردان فوریتهای پزشکی - کارشناس پرستاری - کارکنان شاغل در دیسپیج

- زمان برگزاری وبینار یکشنبه 1400/06/28

- ساعت برگزاری وبینار 11-9

- لینک وبینار :http://onlin.khomeinums.ac.ir/web51

آدرس کوتاه :