برگزاری کارکاه آموزشی آئین نامه مهندسی مشاغل

برگزاری کارکاه آموزشی آئین نامه مهندسی مشاغل

برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی مشاغل
برگزاری کارکاه آموزشی آئین نامه مهندسی مشاغل

کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی وارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وموسسات وابسته وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در روز دوشنبه مورخ۹۷/۰۸/۱۴ در دانشگاه علوم پزشکی خمین توسط گروه توسعه وتحول اداری وبا حضور معاونت محترم توسعه جناب آقای دکتر عظیمی برگزار شد .