برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی مشاغل

برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی مشاغل

برگزاری کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی مشاغل

کارگاه آموزشی آئین نامه مهندسی وارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی وموسسات وابسته وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در روز دوشنبه مورخ97/08/14 در دانشگاه علوم پزشکی خمین توسط گروه توسعه وتحول اداری برگزار شد .

آدرس کوتاه :