برگزاری کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش

برگزاری کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش

برگزاری کارگروه مهندسی مشاغل قطب شش

اولین جلسه کارگروه مهندسی مشاغل کلان منطقه آمایشی شش کشوری، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان و با حضور مدیران توسعه سازمان و تحول اداری و کارشناسان خبره مهندسی مشاغل در روز سه شنبه مورخ 98/4/11 با موضوعات : 1- بررسی و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل عمومی 2- رفع ابهام از قوانین و مقررات و رسیدن به وحدت رویه در مهندسی مشاغل از ساعت 9 صبح تشکیل گردید و تا ساعت 17 بعد از ظهر ادامه یافت. ضمن تشکر از ارائه نظرات توسط مدیران و کارشناسان خبره دانشگاه/دانشکده های کلان منطقه آمایشی شش کشور (زنجان، قزوین، البرز، اراک، قم، ساوه، خمین) تصمیمات اخذ شده جهت طرح در کمیته کشوری به منظور تصمیم گیری نهایی مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع ارسال خواهد شد.

آدرس کوتاه :