تدوین برنامه استراتژیک مورخ 98/02/11

تدوین برنامه استراتژیک مورخ 98/02/11

تدوین برنامه استراتژیک مورخ 98/02/11

جلسه تدوین برنامه استراتژیک دانشکده با حضور مدیران در روز چهارشنبه مورخ 98/02/11 در معاونت بهداشتی برگزار گردید.

آدرس کوتاه :