تدوین برنامه های معاونت توسعه سال 98

تدوین برنامه های معاونت توسعه سال 98

تدوین برنامه های معاونت توسعه سال 98

جلسه تدوین برنامه های معاونت توسعه در سال 98مورخ یکشنبه 98/03/19به ریاست سرپرست معاونت توسعه و با حضورنیروهای شاغل  در معاونت توسعه برگزار گردید .

آدرس کوتاه :