تیم پایش عملکرد مهندسی مشاغل

تیم پایش عملکرد مهندسی مشاغل

تیم پایش عملکرد مهندسی مشاغل

 پایش عملکرد مهندسی مشاغل در دانشکده علوم پزشکی خمین با حضور تیم پایش عملکرد وزارتخانه و گروه توسعه وتحول اداری در تاریخ 97/10/05انجام شد.

آدرس کوتاه :