نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تیم پایش عملیاتی

تیم پایش عملیاتی

حضور تیم پایش عملیاتی در دانشکده علوم پزشکی خمین
تیم پایش عملیاتی

حضور تیم پایش کشوری و دانشگاهی طرح تحول سلامت به منظور پایش عملکرد مالی و بودجه ای دانشگاهها در دانشکده علوم پزشکی خمین