جلسه آموزشی به کارگیری سامانه ستاد

جلسه آموزشی به کارگیری سامانه ستاد

جلسه آموزشی به کارگیری سامانه ستاد

جلسه آموزشی به کارگیری سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت )با حضور نماینده محترم سامانه تدارکات الکترونیک دولت در استان مرکزی و مدیران مالی و کارپردازان واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی خمین در روز شنبه مورخ 98/01/24 در دانشکده علوم پزشکی خمین برگزار گردید .

آدرس کوتاه :