جلسه بررسی مشکلات رانندگان

جلسه بررسی مشکلات رانندگان

جلسه بررسی مشکلات رانندگان

درروز یک شنبه مورخ 99/02/28 جلسه ای جهت بررسی مشکلات رانندگان دانشکده با حضور معاونت محترم توسعه و جمعی از نمایندگان در دفتر معاونت مذکور برگزار گردید.

آدرس کوتاه :