جلسه بررسی مشکلات و مسائل امور حسابداری و کارپردازی بیمارستان

جلسه بررسی مشکلات و مسائل امور حسابداری و کارپردازی بیمارستان

جلسه بررسی مشکلات و مسائل امور حسابداری و کارپردازی بیمارستان

جلسه پی گیری مشکلات و مسائل امور مالی و کارپردازی بیمارستان با حضورجناب آقای عبدالصمد صمدی معاونت محترم توسعه  و آقای مجید سعیدی مدیر بیمارستان  ومدیر مالی و کارپردازان  به منظور رفع مشکلات امور مالی و کارپردازی بیمارستان در روز دوشنبه مورخ 99/08/06 در ستاد دانشکده برگزار گردید.

آدرس کوتاه :