جلسه تحلیل وارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی

جلسه تحلیل وارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی

جلسه تحلیل وارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی

 جلسه تحلیل وارزیابی عملکرد برنامه عملیاتی  دانشکده علوم پزشکی خمین

مورخ 98/04/17برگزار و از برگزیدگان توسط جناب آقای دکتر جواهری ریاست محترم دانشکده تقدیر شد .

آدرس کوتاه :