نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تعیین تکلیف اسناد املاک دانشکده

جلسه تعیین تکلیف اسناد املاک دانشکده

جلسه تعیین تکلیف اسناد املاک دانشکده

جلسه تعیین تکلیف اسناد املاک  دانشکده مورخ چهارشنبه 99/08/28 در دفتر معاونت توسعه مدیریت ،برنامه ریزی با حضور معاون محترم توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی،رئیس اداره منابع فیزیکی و جمعی از مدیران برگزار گردید .