جلسه نحوه توزیع درآمد اختصاصی دانشکده

جلسه نحوه توزیع درآمد اختصاصی دانشکده

جلسه نحوه توزیع درآمد اختصاصی دانشکده

جلسه نحوه توزیع درآمدهای اختصاصی دانشکده به منظور تعیین نحوه پرداخت کارانه و اضافه کار بیمارستان در روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 در دفتر ریاست دانشکده و با حضور معاون محترم توسعه تشکیل گردید.

آدرس کوتاه :