جلسه ویدئو کنفرانس(سامانه مهندسی مشاغل)

جلسه ویدئو کنفرانس(سامانه مهندسی مشاغل)

جلسه ویدئو کنفرانس(سامانه مهندسی مشاغل)

جلسه آموزش توجیهی سامانه مهندسی مشاغل از طریق ویدئو کنفرانس به منظور رفع ابهامات و پاسخ به سوال کاربران در خصوص لزوم امور مربوط به ارتقاء طبقه ،ارتقاءرتبه،احتساب مدرک تحصیلی و مجوز ادامه تحصیل در سامانه مهندسی مشاغل مورخ 99/02/29 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی با حضور کارشناسان مهندسی مشاغل برگزار گردید .

آدرس کوتاه :