جلسه کمیته عمرانی دانشکده

جلسه کمیته عمرانی دانشکده

جلسه کمیته عمرانی دانشکده

کمیته عمرانی دانشکده علوم پزشکی خمین در تاریخ 99/03/07 روز چهارشنبه با موضوع بررسی پروژه های عمرانی دانشکده و با حضور معاونت محترم توسعه، مدیر مالی ، رئیس اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی ورئیس گروه بودجه و پایش عملکردبرگزارگردید.

آدرس کوتاه :