جلسه کمیته نقل وانتقالات دانشکده

جلسه کمیته نقل وانتقالات دانشکده

جلسه کمیته نقل وانتقالات دانشکده
جلسه کمیته نقل وانتقالات دانشکده

جلسه کمیته نقل وانتقالات دانشکده در دفتر معاونت توسعه دانشکده تاریخ ۹۷/۰۸/۱۲ تشکیل ودرخواستهای رسیده مطرح ومورد بررسی قرار گرفت .در این جلسه بر اساس نیازهای دانشکده برای نقل وانتقالات متقاضیان تصمیم گیری به عمل آمد .

آدرس کوتاه :