دوره آموزشی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان سال 98

دوره آموزشی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان سال 98

دوره آموزشی ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان سال 98

به استناد بخشنامه شماره ۳۹۲۳/۲۰۹/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ در خصوص ابلاغ دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان (غیر هیات علمی) سال۹۸ و با عنایت به لزوم پیاده سازی مرحله اول فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ،دوره آموزشی با عنوان " ارزیابی عملکرد کارکنان " با موضوع آشنایی با دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرددر تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۸  ساعت ۷/۳۰ در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار  گردید.

آدرس کوتاه :