دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان جانباز ومعلول

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان جانباز ومعلول - 21 آبان

دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان جانباز ومعلول

دومین المپیاد فرهنگی و ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (آقایان)

آدرس کوتاه :