دومین کمیته آموزش و توانمند سازی

دومین کمیته آموزش و توانمند سازی

دومین کمیته آموزش و توانمند سازی

کمیته آموزش و توانمند سازی در تاریخ 99/07/19 با حضور معاونت محترم  توسعه و رابطین آموزش برگزار گردید.

آدرس کوتاه :