نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رفع ابهام در خصوص ارتقاء رتبه عالی سال 97

رفع ابهام در خصوص ارتقاء رتبه عالی سال 97

رفع ابهام در خصوص ارتقاء رتبه عالی سال 97

رفع ابهام در خصوص ارتقاء رتبه عالی نظر به درخواست های مکرر دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی در خصوص کارمندانی که تاریخ ارتقاء رتبه عالی آنان قبل از ابلاغ آئین نامه مهندسی مشاغل می باشد، تاریخ ارسال مدارک به شیوه قبل تا 15 آبان ماه 97 تمدید گردید که مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد. خواهشمند است اطلاع رسانی کافی به کارشناسان ذینفع به عمل آید. بدیهی است افرادی که تاریخ ارتقاء رتبه عالی آنان قبل از سال 97 بوده و مبادرت به تهیه مستندات ننموده اند؛ در صورت کسب امتیاز از جدول امتیازدهی، بدون ارائه مستندات تجربی، تاریخ ارتقاء رتبه شان از تاریخ تصویب کمیته می باشد.