سرپرست مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی خمین منصوب شد

سرپرست مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی خمین منصوب شد

با حکم دکتر جواهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین، میثم فرقدان در سمت سرپرست مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی خمین منصوب شد.
سرپرست مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی خمین منصوب شد

با حکم دکتر جواهری سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین، میثم فرقدان در سمت سرپرست مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی خمین منصوب شد. به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین در این حکم آمده است : جناب آقای میثم فرقدان احتراما نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست مدیـریت امور مـالی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین" منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود حضور فعال و مدبرانه شما همراه با مشارکت سایر کارکنان زیرمجموعه، در راستای تحقق موارد ذیل معطوف باشد: ۱- مشارکت در تصمیم گیریهای مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی دانشکده از بعد مالی. ۲- نظارت بر اجرای صحیح کلیه مقررات، دستورالعملها و روشهای مصوب مالی و معاملاتی. ۳- نظارت بر وضعیت نقدینگی و مشارکت در تصمیمگیری برای تامین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود. ۴- اعمال نظارت مالی بر ثبت، نگهداری و کنترل موجودی کالا و دارایی های دانشکده. ۵- برنامه ریزی جهت بستن حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز جهت ارائه به مراجع ذیربط. ۶- نظارت عالی بر ثبت به موقع دفاتر رسمی و نظارت بر نگهداری اوراق و اسناد مرتبط با سرمایهگذاریها، سهام،اسناد بهادار،اسناد تضمینی و نظایر آن. ۷- هماهنگی امورمالی با سایر واحدهای دانشکده از نظر مسائل مالی. ۸- تعیین خط مشی و رویه ها به منظور رفع مغایرات با اشخاص و موسسات طرف حساب. توفیق روز افزون جنابعالی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشکده را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

آدرس کوتاه :