سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی خمین منصوب شد با حکم سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین، دکتر حشمت اله رضایی به عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشکده منصوب شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی خمین منصوب شد با حکم سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین، دکتر حشمت اله رضایی به عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشکده منصوب شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی خمین منصوب شد با حکم سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین، دکتر حشمت اله رضایی به عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع این دانشکده منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خمین دکتر مجتبی دیده دار در این حکم انتصاب آورده است:

جناب آقای دکتر حشمت اله رضایی

احتراما نظر به تعهد، تخصص و شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به این وسیله به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین منصوب می‌شوید تا با رعایت جوانب شرعی و قانونی به انجام امور محوله اقدام نمائید. بدیهی است ضمن صیانت از منابع فیزیکی، انسانی، مالی و ساختار سازمانی نسبت به ارتقاء و توسعه این حوزه ها فعال بوده و حمایت همه جانبه را از سایر معاونت ها به نحو احسن بعمل آورید. ضمنا اختیارات اینجانب طبق ماده ۴۴ آئین نامه مالی و مالیاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی به شما واگذار می گردد. ان شاء ا... در اجرای هر چه بهتر امور محوله موفق و موید باشید.

آدرس کوتاه :