سی هشتمین همایش معاونین توسعه مدیریت ومنابع

سی هشتمین همایش معاونین توسعه مدیریت ومنابع

سی وهشتمین همایش معاونین توسعه مدیریت ومنابع دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی وسازمانهای وابسته
سی هشتمین همایش معاونین توسعه مدیریت ومنابع

سی‌وهشتمین همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور و سازمان‌های وابسته، با حضور دکتر سید علی صدرالسادات، معاونتوسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، برگزار شد.