سی ونهمین همایش معاونین توسعه

سی ونهمین همایش معاونین توسعه

سی و نهمین همایش معاونین توسعه مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی کشور
سی ونهمین همایش معاونین توسعه

 

محورهای سی ونهمین همایش معاونین توسعه مدیریت دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

ضرورت مدیریت جهادی و اجرای الگوی قرارگاهی در ستاد تحول سلامت دانشگاه ها

سهم 45 درصدی منابع مالی حوزه سلامت از درآمدهای اختصاصی

ضرورت پویایی بیشتر در نظام داخلی هیات امنا تکمیل پروژه های نیمه تمام؛

اولویت وزارت بهداشت رشد 30 درصدی شاخص کیفیت بهره برداری از منابع و فضاهای فیزیکی

بازنگری ضوابط انتخاب مدیران/ تاکید بر توسعه فناوری های نوین مدیریتی