نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف مدیر بودجه

شرح وظایف مدیر بودجه و پایش عملکرد

 

-تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشکده بر اساس ضوابط و سیاستهای کل کشور وپیشنهادات واحدهای تابعه

-مطالعه و بررسی روشهای تقلیل هزینه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمییت و کیفیت بازده خدمات ارائه شده .

-پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها ،طرحها وبرنامه ها.

-مطالعه و بررسی آئین نامه ها و اساسنامه ها و برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت و تهیه گزارش مربوط

-تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز وتجزیه وتحلیل آنها در راستای اهداف دانشکده

-مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها

-ابلاغ بودجه در قالب تخصیصهای 3ماهه به هر یک از واحدهای تابعه

-مطالعه وبررسی اهداف چشم انداز دانشکده در قالب برنامه های استراتژیک تهیه شده

-تنظیم ضوابط اجرایی وانضباط مالی وابلاغ به واحدهای تابعه