نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف مدیر منابع انسانی

شرح وظایف مدیر منابع انسانی

 

-مطالعه وبررسی قوانین و مقررات ،آئین نامه ها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرائی مربوطه.

-تصمیم گیری ،برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی

-تلاش جهت تامین و نگهداشت منابع انسانی مورد نیاز دانشکده

-نظارت بر صدور احکام پرسنلی ،کارکنان ،بازنشستگان و وظیفه بگیران

-بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز و اخذ مجوزهای استخدامی بر اساس اولویتها و نیازها

-اقدامات لازم در خصوص انجام عملیات استخدامی کارکنان رسمی و پیمانی

-نگهداشت منابع انسانی از طریق اجرای طرحهای حقوق ودستمزد ،نظام ارزشیابی وتوانمند سازی نیروی انسانی

-توسعه و ارتقاءنظام شایستگی از طریق نظامهای غنی سازی شغل ،نیاز سنجی آموزشی و طراحی دوره های آموزشی شغلی مورد نیاز کارکنان

-ارتقاءو بهبود وضعیت اطلاعات پرسنلی از طریق ایجاد بانک اطلاعات کارکنان

-ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت و کنترل بر نحوه انجام وظایف شغلی کادر تحت سرپرستی

-برنامه ریزی های لازم جهت کنترل ونظارت بر واحدهای کارگزینی دانشکده

-شرکت فعال در دوره های کارآموزی ،مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و به کار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

-هماهنگی لازم با مدیریت سایر دانشکده ها و تبادل اطلاعات و تجربیات

-ارزیابی عملکرد کارکنان ونظارت و کنترل بر نحوه انجام وظایف شغلی کادر تحت سرپرستی

-آموزش وتوانمند سازی کارکنان

-انجام امور بازنشستگان وجبران خدمت