نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف مهندسی سازمان

• شرح وظایف مهندسی سازمان

• تجزیه و تحلیل و بررسی ساختار سازمانیدانشکده 

• نظارت بر رعایت نرم ها و استانداردهای تشکیلاتی واحدهای تابعه دانشکده.

• بررسی و تدوین و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی واحدهای جدیدالتاسیس براساس استانداردهای تشکیلاتی موجود

• تهیه و تدوین شرح وظایف پستهای سازمانی مصوب با همکاری واحدهای ذیربط • کنترل و بروز رسانی تشکیلات مصوب

• نظارت و تایید پست های سازمانی موجود در سامانه جامع تشکیلات دانشکده.

• نظارت و پیگیری بر ایجاد پست های سازمانی با نام.

• طراحی و ترسیم نمودارهای سازمانی واحدهای تابعه دانشکده.

• انجام روشهای نوین سازماندهی فرآیندها و بهبود روشهای انجام کار

• بازدید مستمر از واحدهای تابعه دانشگاه و بررسی نیروهای شاغل در آن بر اساس پست های سازمانی تشکیلات تهیه شرح وظایف پست های سازمانی کارکنان دانشکده

• پیش بینی نیازهای تشکیلاتی دانشگاه و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع احتیاجات تشکیلاتی دانشکده

• تطبیق پست سازمانی احکام صادره اعم از استخدام ، انتقال ، انفصال ، تغییر عنوان ، بازنشستگی و. ... و همکاری لازم با مدیریت امور نیروی انسانی در زمینه استخدام

• ارائه پیشنهادات و ابتکارات عملی در زمینه های مربوط به تشکیلات و بهبود روشها.

• تطبیق تشکیلات مصوب موجود با استانداردهای مورد عمل و تهیه گزارش های لازم

• پیشنهاد حذف پستهای سازمانی غیر ضروری وایجاد پست های سازمانی مورد نیاز واحدها

• جمع آوری،تجزیه و تحلیل و تدوین آمار و اطلاعات جامع تشکیلاتی.

• بررسی احکام صادره کارگزینی و تطبیق آنها با مجموعه تشکیلات و رفع مغایرتها و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط.

• مطالعه و تحقیق درقوانین ومقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با تشکیلات.

• مطالعه و بررسی مستمر به منظور احصاء ، تدوین و مستندسازی روش های مورد عمل دانشکده.

• شرکت در سمینارها و همایش های مربوطه و ارائه گزارش از نتایج آنها.

• شرکت فعال در دوره های آموزشی و مهارتی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

• نظارت بر تخصیص وپیشنهاد پستهای سازمانی با رعایت مقررات جاری

• درج کلیه تغییرات انجام یافته در مجموعه تشکیلات و انعکاس آن به واحدهای ذیربط و وزارت متبوع.

• مطالعه و بررسی مستمر تشکیلات تفصیلی باتوجه به توسعه و گسترش فعالیتهای واحدها و اصلاح ساختار آنها

بازگشت