عدم مکاتبه به منظور" اخذ مجوز خارج از ضوابط ابلاغی"

عدم مکاتبه به منظور" اخذ مجوز خارج از ضوابط ابلاغی"

عدم مکاتبه به منظور

نظر به استقرار سامانه اخذ مجوز ادامه تحصیل از سال 1396 در کلیه دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور (بخشنامه شماره 386/212/د مورخ 96/3/24)، خواهشمند است دستور فرمائید از ارسال هر گونه مکاتبه به منظور" اخذ مجوز خارج از ضوابط ابلاغی" خودداری فرمایند. بدیهی است این مرکز از پاسخ به درخواست های مذکور چه به صورت مکاتبه رسمی و چه با مراجعه همکاران معذور می باشد. در ضمن با توجه به گسترش مدارک تحصیلی دانشگاهی،چنانچه افزودن مدارک تحصیلی جدید به شرایط احراز مشاغل مدنظر می باشد، با مطرح کردن در کارگروه مربوطه و از طریق سرگروه قطب، پیشنهاد مذکور را ارسال فرمایید.

آدرس کوتاه :