محرم آمد و دلها غمین شد غم و عشق و بلا با هم اجین شد

محرم آمد و دلها غمین شد غم و عشق و بلا با هم اجین شد

محرم آمد و دلها غمین شد غم و عشق و بلا با هم اجین شد
محرم آمد و دلها غمین شد غم و عشق و بلا با هم اجین شد
آدرس کوتاه :